Latest News

INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES – MY RIGHT MY LANGUANGE

3 December 2021: International Day of Persons with Disabilities – My Right My Language By Atiyah Asmal The annual observance of the International Day of Disabled Persons was proclaimed in 1992, by the United Nations General Assembly resolution 47/3. The observance of the Day aims to promote an understanding of disability issues and mobilize support …

INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES – MY RIGHT MY LANGUANGE Read More »

UNISA HONORARY PhD IN AFRICAN LANGUAGES

PRESS STATEMENT    FOR IMMEDIATE RELEASE     02 DECEMBER 2021, PRETORIA PanSALB CONGRATULATES UNISA HONORARY DOCTORATE RECEIPIENTS IN AFRICAN LANGUAGES, DR MOLOKO MASHAMAITE AND REV DR LEKOTA  The Pan South African Language Board (PanSALB) has congratulated Honorary Doctor of Philosophy in African Languages recipients and renowned legends of the airwaves, Dr Moloko Mashamaite (Thobela FM) …

UNISA HONORARY PhD IN AFRICAN LANGUAGES Read More »

IPanSALB ITHI TATALAHOTE KWIGQALA LOMSASAZI WEENDABA ZESIXHOSA ZE-SABC KUMABONAKUDE, UNOXOLO GROOTBOOM

INQAKU LEENDABA FOR IMMEDIATE RELEASE 30 KEYOKWINDLA 2021, EPITOLI   IPanSALB ITHI TATALAHOTE KWIGQALA LOMSASAZI WEENDABA ZESIXHOSA ZE-SABC KUMABONAKUDE, UNOXOLO GROOTBOOM Umakhwekhetha negqala lomsasazi weendaba zesiXhosa zeSABC kumabonakude, uNkosikazi Noxolo Grootboom, ubeka phantsi kumsebenzi wokusasaza. Lo ngumpondozihlanjiwe womsasazi ophum’ izandla kuncuthu lolwimi isiXhosa. Ngumsasazi ubethi xa ephethe iindaba kuthi beka phantsi konke obukwenza umamele iindaba …

IPanSALB ITHI TATALAHOTE KWIGQALA LOMSASAZI WEENDABA ZESIXHOSA ZE-SABC KUMABONAKUDE, UNOXOLO GROOTBOOM Read More »

Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo Sesichazamazwi SesiZulu

Luyababazeka uthando ebesinalo iSilo ngolimi lwesiZulu Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo Sesichazamazwi SesiZulu Silo Samabandla besilwazisa kakhulu ulimi lwesiZulu namasiko. Besikwazisa, sikugqugquzela konke okuhlose ukulondoloza nokuthuthukisa ulimi lwesiZulu. Luyababazeka uthando ebesinalo iSilo ngolimi lwesiZulu. Lolu thando silukhombise ngokuhlala sizihlupha ngokuthi uhamba kanjani umsebenzi esikhungweni sesichazamazwi sesiZulu okuyisikhungo esibhekene nomsebenzi wokubhala izichazamazwi. Okwenze saba yigugu elikhulu isikhungo …

Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo Sesichazamazwi SesiZulu Read More »

LINGUISTIC HUMAN RIGHTS AWARENESS CAMPAIGN

Language Rights and the practicality of a multilingual state   Fostering an effective multilingual state In his paper on language rights in the Constitution of the Republic of South Africa, former Constitutional Judge Albie Sachs, explores the practicality of a multilingual state and further acknowledges the historical legacies and legal prescripts that inspired and currently …

LINGUISTIC HUMAN RIGHTS AWARENESS CAMPAIGN Read More »

PANSALB TO MONITOR DEVELOPMENTS ON THE ALLEGED LINGUISTIC HUMAN RIGHTS VIOLATIONS LEVELLED AGAINST STELLENBOSCH UNIVERSITY

PRESS STATEMENT    FOR IMMEDIATE RELEASE     10 MARCH 2021, PRETORIA    PANSALB TO MONITOR DEVELOPMENTS ON THE ALLEGED LINGUISTIC HUMAN RIGHTS VIOLATIONS LEVELLED AGAINST STELLENBOSCH UNIVERSITY    The Pan South African Language Board (PanSALB) has noted media reports on the alleged Linguistic Human Rights violations levelled against the Stellenbosch University by Afrikaans-speaking students. PanSALB will …

PANSALB TO MONITOR DEVELOPMENTS ON THE ALLEGED LINGUISTIC HUMAN RIGHTS VIOLATIONS LEVELLED AGAINST STELLENBOSCH UNIVERSITY Read More »

The Pan South African Language Board Mourns the Loss of its Chief Executive Officer, Dr Bongumenzi Emmanuel Mpungose

14 January 2021, PRETORIA   The Pan South African Language Board Mourns the Loss of its Chief Executive Officer, Dr Bongumenzi Emmanuel Mpungose The Pan South African Language Board (PanSALB) is deeply saddened at the passing of its Chief Executive Officer, Dr Bongumenzi Emmanuel Mpungose.  Dr Mpungose passed away earlier this morning on 14 January …

The Pan South African Language Board Mourns the Loss of its Chief Executive Officer, Dr Bongumenzi Emmanuel Mpungose Read More »